Onze grootste trots? Onze mensen

Studio Bereikbaar helpt met het maken van keuzes in bereikbaarheid. Wij dragen geen ‘beste keuze’ aan, maar helpen burgers, bestuurders en projectmanagers hun doelen scherp te krijgen, alle beslisinformatie op het juiste niveau te krijgen en helder en begrijpelijk te communiceren.

Dit vraagt andere instrumenten en een andere houding dan gebruikelijk. Ontmoet de mensen die dit alles mogelijk maken.

Christian Rommelse

Stedenbouwkundige

Christian is stedenbouwkundige maar ziet zichzelf graag als ‘ontwerpend planoloog’. Hij wisselt ontwerp en onderzoek op grote schaal (regio, stad en buurt) moeiteloos af met de kleinere schaalniveaus (buitenruimte en bouwblok). Christian weet analyses en onderzoeken terug te brengen tot de essentie (o.a. als basis voor politieke besluitvorming). Op ontwerpendeplanologie.nl plaatst Christian regelmatig artikelen over stad en landschap.

Clifford Lin

Ontwerpend onderzoeker

Clifford is een onderzoeker en ontwerper met een achtergrond in stedenbouwkunde en architectuur. Hij werkt het liefst aan uiteenlopende projecten op lokale of regionale schaal. Hij is in het bijzonder geïnteresseerd in het aanpakken van sociaal-ecologische uitdagingen door middel van onderzoek en analyse. Ook heeft hij ervaring met het creëren van ontwerpverhalen en het verkennen van inclusieve, creatieve én duurzame oplossingen op het snijvlak van mobiliteit en ruimte.

Freek Faber

Adviseur mobiliteit

Freek is een resultaatgerichte professional met een heldere visie op mobiliteit. Zijn kwaliteiten zijn het verbinden van mensen met mensen en mensen met data. Freek is een echte groepswerker en heeft sterke analytische vaardigheden. Hij ziet verschillende belangen en kan draagvlak creëren door oplossingen te vinden die verschillende belangen verenigen. Collega’s vinden Freek flexibel en doelmatig.

Isabel Liedtke

Planoloog

Isabel heeft een opleiding in de ruimtelijke ordening en wordt enthousiast van vraagstukken waarbij ontwerpend onderzoek centraal staat. Haar visie is dat de manier waarop mensen hun omgeving gebruiken de basis vormt om te verkennen hoe de openbare ruimte het beste kan worden ingericht en past dit gedachtegoed toe op verschillende schaalniveaus.

Loes Noom

Adviseur mobiliteit

Loes Noom is een enthousiaste adviseur die met een frisse blik naar de dingen om haar heen kijkt. Haar visie is dat mobiliteit een belangrijk onderdeel is voor de leefbaarheid van een gebied en daarbij de waardering van de mensen aan hun leven. Ze kijkt tijdens uitvoering van haar projecten altijd kritisch naar het geheel en probeert zo met innovatieve ideeën een oplossing te genereren die volledig aansluit bij de hoofddoelstelling.

Manus Barten

Adviseur mobiliteit & mede-eigenaar

Manus Barten is adviseur, procesmanager en ondernemer op het gebied van bereikbaarheid en infrastructuur. Zijn externe projecten zijn wisselend publiek en privaat. In een team is hij spin in het web die combineert en verbanden ziet, zowel procesmatig als inhoudelijk. Daarmee tilt hij het totaal naar een hoger plan. Hij is gewend op bestuurlijk en managementniveau te rapporteren en heeft er plezier in om bewoners- of stakeholdersessies te faciliteren.

Marloes Brands

Adviseur mobiliteit

Marloes beschikt over een stevige basis aan (allround) kennis op het vlak van mobiliteit. De afgelopen jaren heeft ze gewerkt aan grote, complexe projecten met flinke belangentegenstellingen. Zij kan haar inhoudelijke kennis goed overbrengen aan niet-experts en heeft een goed gevoel voor proces en samenwerking. Marloes is een adviseur die praktijkgericht en doelbewust te werk gaat en bezit (ook pro-actief) een sterke actiegerichtheid.

Matthias Floor

Adviseur mobiliteit

Matthias wordt enthousiast van het bedenken van oplossingen in complexe sociaal-technische omgevingen. Hij opereert graag op het raakvlak van techniek en maatschappij, waarbij mobiliteit zijn specifieke interesse heeft. Matthias ziet mobiliteit en ruimte als onlosmakelijk verbonden elementen die de context vormen voor een leefbare omgeving om te wonen, werken of recreëren.

Max Morel

Grafisch vormgever

Max is grafisch vormgever en kortgeleden afgestudeerd aan de kunstacademie in Rotterdam. Tijdens zijn afstuderen heeft hij zich verdiept in het gebruik van de publieke en private ruimte. Deze kennis zet hij nu in bij diverse onderzoeken in combinatie met zijn interesse in het toepassen en visualiseren van data. Hierbij ondersteunt Max het team op verschillende schaalniveaus en visualisatievraagstukken.

Nicole van der Waart

Stedenbouwkundige

Nicole heeft als sr. stedenbouwkundige ruime ervaring op het gebied van ontwerp en herstructurering van hoogwaardige woon-, werk- en leefomgevingen; gebruikmakend van de dynamiek die mobiliteits- en transformatieopgaves met zich meebrengen. Ze houdt van de verschillende schaalniveaus, van verstedelijkingsopgaven tot ontwerp en toekomstvisies, van inpassing tot strategie, en werkte hier ook aan bij voorgaande werkgevers als PosadMaxwan en Movares. Nicole is gewend de lead te nemen in deze processen en samen met opdrachtgever en stakeholders aan oplossingen te werken in de rol als verteller, projectleider, gespreksleider en ontwerper.

Olaf de Waal

Adviseur mobiliteit

In de zomer van 2023 heeft zijn master Transport, Infrastructure & Logistics aan de TU Delft afgerond en is daarna bij ons begonnen als Adviseur Mobiliteit. Hij houdt van mobiliteitsvraagstukken in een maatschappelijke context: ruimtegebruik, duurzaamheid en inclusiviteit zijn daarbij voorbeelden van thema’s die belangrijk voor hem zijn. Hij brengt graag verschillende perspectieven en belangen samen om tot breed gedragen oplossingen te komen. Hij heeft een brede interesse binnen het vakgebied: van technische projecten tot strategische en beleidsvraagstukken.

Roland Kager

Data-specialist

Roland werkt als adviseur, analist en wetenschapper op het snijvlak van verkeer en ruimte. Zijn passie ligt in het verbinden van theorie en praktijk door combinatie, analyse en visualisatie van data, gebaseerd op een stevig conceptueel fundament. Hij zet zich in om vanuit vaag probleem tot pragmatische verkenning te komen en vanuit complexe data tot inzicht.

Steven Puylaert

Adviseur mobiliteit

Steven werkt aan strategische mobiliteitsvraagstukken in de rol als inhoudelijk adviseur of projectleider. Hij probeert mobiliteit van verschillende kanten te belichten en wordt enthousiast als mobiliteit raakt aan ruimtelijke vraagstukken, leefbaarheid, duurzaamheid of nieuwe technieken.

Vannia Contreras

Ontwerpend onderzoeker

Vannia is vooral geïnteresseerd in het analyseren van de stedelijke ruimte op verschillende schaalniveaus. Ze ziet de stad als een ‘levend organisme’, waarbij elk aspect een belangrijke rol speelt en de ontwikkeling van de stad definieert. Mobiliteit speelt hierbij een van de sleutelrollen in de ontwikkeling van de maatschappij, met een meervoudige impact op culturen, de economie en de ruimtelijke context.

Wieger Savenije

Adviseur mobiliteit & mede-eigenaar

Wieger is een resultaatgerichte adviseur met oog voor omgeving en bestuurlijke processen. Hij is in staat om verkeerskundige vraagstukken begrijpelijk te presenteren en is niet bang om kritische vragen te stellen. Wieger is gewend om op managementniveau te adviseren en verantwoording af te leggen binnen zowel publieke als private organisaties.

Younes Foukalne

Adviseur mobiliteit

Younes is adviseur mobiliteit en gefascineerd door stedelijke systemen en de mobiliteitsstromen die ze genereren. Door zijn achtergrond als geograaf bekijkt hij vraagstukken met een ruimtelijke bril, waarbij hij de sociale en de materiële wereld onlosmakelijk met elkaar verbonden ziet. Hij ziet mobiliteit als een persoonlijke handtekening: we kunnen verrassend veel achterhalen over onszelf door naar verplaatsingsgedrag te kijken. Dit maakt het volgens hem mogelijk om stedelijke mobiliteit te benaderen op een manier waarin de mens centraal staat.

Simon Reichel

Afstudeerder

Simon is bezig met zijn afstudeerproject op het gebied van het toetsbaar maken van mobiliteitstransities, als onderdeel van zijn studie Internationale Ruimtelijke Ontwikkeling. Naast zijn studie draagt hij wekelijks bij aan de projecten van Studio Bereikbaar. In zijn werk stelt hij maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering altijd centraal, omdat hij gelooft dat mobiliteit in dienst staat van de mens en niet een doel op zichzelf is.

Susan Ruinaard

Projectmedewerker

Susan vindt het leuk om data te gebruiken en te visualiseren vraagstukken waar technologie, maatschappij en bestuurskunde samenkomen. Ze werkt mee aan verschillende projecten over mobiliteit en verstedelijking. Daarnaast volgt ze de master Engineering and Policy Analysis aan de TU Delft. Tijdens haar stage bij Studio Bereikbaar heeft ze haar bachelorscriptie geschreven over vervoersarmoede. 

Laura Drost

Stagiair

Laura heeft een passie voor het analyseren van complexe vraagstukken die zich bevinden op het kruispunt van technologie, bestuur en de samenleving. Tijdens haar onderzoeksstage bij Studio Bereikbaar, voor haar master Engineering and Policy Analysis aan de Technische Universiteit Delft, richt ze zich op mobiliteitsanalyses in het kader van Sustainable Urban Mobility Plans (SUMP). Ze zal haar onderzoek toepassen op het mobiliteitsplan van de gemeente Venlo.

Laura Drechsel

Afstudeerder

Laura is enthousiast over actieve mobiliteit en wil begrijpen hoe steden een inclusieve ruimte kunnen creëren. Daarom is ze ook bijzonder geïnteresseerd in hoe mobiliteitsbeleid en stedelijk ontwerp onze manier van samenleven vormgeven, met speciale aandacht voor gelijkheid en inclusiviteit in stedelijke mobiliteitsoplossingen. Naast haar masterstudie Transport, Infrastructure and Logistics aan de TU Delft heeft ze één dag per week bij Studio Bereikbaar gewerkt. Laura doet nu haar afstudeeronderzoek bij Studio Bereikbaar op het gebied van vervoersarmoede.