Studio Plaats - Bibliotheek referentiebuurten

Met onze bibliotheek aan referentiebuurten – Studio Plaats – leren we van honderden jaren aan ontwerpgeschiedenis. We koppelen feitelijke buurtdata over stedelijkheid (nabijheid van inwoners en banen), demografie, economie, verplaatsingsgedrag, mobiliteitsoplossingen en gebruikskenmerken aan bebouwings- en buitenruimtetypologieën. Klik hier voor het sample-boek StudioPlaats (pdf, 4mb)

Steeds vaker krijgen we de vraag wat het effect van een bepaalde gebiedsontwikkeling is op de (lokale) mobiliteitsvraag. De uitgevraagde ambitie is daarbij veelal om een aantrekkelijk gemengd, woon- en werkgebied te creëren met beperkte ruimte voor de auto en volop ruimte voor OV, wandelen en fiets. Om grip te krijgen op het effect van bepaalde gebiedsontwikkeling zijn we aan de slag gegaan met een bibliotheek, waarin circa vijfenzeventig referentiebuurten zijn uitgewerkt. De buurten werden geselecteerd op bouwperiode en op een interessante mix aan mobiliteitsoplossingen. De diversiteit aan mobiliteitsoplossingen, nabijheidsindicatoren en stedelijkheidsgraden tonen hierbij de range van mogelijkheden aan. Deze referentiebibliotheek heeft daarom ook als doel om de range aan mobiliteitsoplossingen voor een bepaalde plek in beeld te brengen, waarbij de nabijheid van banen en inwoners (stedelijkheid) richtinggevend is voor welke mobiliteitsoplossingen heel erg of juist minder succesvol kunnen zijn.

Om het navigeren tussen de diverse mobiliteitsoplossingen in de binnenstad of aan de rand van de stad makkelijker te maken en om buurten onderling vergelijkbaar te maken, zijn de buurten onderverdeeld aan de hand van stedelijkheidsklassen: hoogstedelijk, centrumstedelijk, suburbstedelijk en dorps. Voor alle buurten is een kwantitatieve en kwalitatieve analyse uitgevoerd. In Blok A staat de mix aan bouwjaren, de dichtheid (FSI), de gemiddelde bouwhoogte en de functiemenging (MXI). In Blok B wordt de buurt op stads- en straatniveau weergegeven door middel van een doorsnede van het straatprofiel en impressiebeelden van de gevels. In Blok C staat het aantal inwoners per km2, de huishoudensituatie, het aantal auto’s per huishouden, de eigendomssituatie, de woningvoorraad, WOZ-waarde en de nabijheid van voorzieningen binnen een straal van 1 km weergegeven. In Blok D wordt tot slot het verplaatsingspatroon naar afstandsklasse en vervoerswijze getoond en zijn een aantal interessante mobiliteitsoplossingen/-maatregelen uitgelicht.

Voorbeeld hoogstedelijk - Amsterdam Grachtengordel

Voorbeeld suburb stedelijk- De Bras Ypenburg