Alternatief Ring Utrecht

Alternatief voor snelwegverbreding op de A27

Opdrachtgever

Provincie en gemeente Utrecht

Locatie

Utrecht

De A27 aan de oostkant van Utrecht is, als onderdeel van de Ring Utrecht, al lang onderwerp van onderzoek. Daarin wordt door het Rijk gezocht naar mogelijkheden voor het verbeteren van de doorstroming en verkeersveiligheid, onder meer op de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd. Oplossingen voor deze problematiek zijn uitgewerkt in een Tracébesluit. Dat betekent dat de planvorming in de laatste fase van uitwerking is terechtgekomen. Dit Tracébesluit staat volop in de maatschappelijke belangstelling. Er is al jarenlang verzet tegen de uitbreiding van ‘de bak’, met name vanwege de bomenkap bij Amelisweerd, en weerstand tegen de groei van het autogebruik. In het coalitieakkoord van het Rijk (kabinet Rutte IV) is de ruimte gegeven aan de regio (Gemeente Utrecht en Provincie Utrecht) om met een alternatieve invulling van de A27 binnen de bestaande bak Amelisweerd te komen.

Vergelijking tussen het Tracébesluit en het Alternatief. Vormgegeven door VormVijf.

Studio Bereikbaar is door de gemeente en provincie Utrecht gevraagd om te helpen met het opstellen van het alternatief. Als eerste hebben wij een quickscan uitgevoerd en eerste verbeelding gemaakt: hoe kan het alternatief er op hoofdlijnen uitzien en waarom gaat het werken? In de fase die daarop volgde hebben wij voor gemeente en provincie in samenwerking met een breed consortium aan adviesbureaus het alternatief verder uitgewerkt, onderzocht en onderbouwd. Op gebied van ontwerp en techniek, bereikbaarheid en kosten is het alternatief uitgewerkt. Wij waren verantwoordelijk voor het aansturen van het onderdeel bereikbaarheid en verkeer, en voor de integratie van het inhoudelijke verhaal vanuit de verschillende thema’s. Kenmerkend aan onze aanpak daarbij is dat wij breed hebben gekeken naar de opgave en wat er is veranderd tussen de eerste plannen van verbreding en nu. Wij hebben gezocht naar een oplossing die voldoende inhoudelijke scherpte heeft om aan te tonen dat het een realistische oplossing is.

Alternatief om regio Utrecht duurzaam en voor iedereen bereikbaar te houden

Met het Alternatief Ring Utrecht (ARU) wil de regio bijdragen aan het realiseren van diverse landelijke en regionale maatschappelijke opgaven: bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefomgeving en klimaat, gezondheid en woningbouw.

Het Alternatief Ring Utrecht berust op drie pijlers:

  • Pijler 1: Verbeteren van alternatieven voor de auto, in combinatie met het ontmoedigen van autogebruik door parkeerbeleid en met het stimuleren van spitsmijding.
  • Pijler 2: Vergroten van de wegcapaciteit van de knooppunten Rijnsweerd en Lunetten en de bestaande snelweg A27 bij Amelisweerd, door de beschikbare ruimte slim te benutten.
  • Pijler 3: Beter benutten van het wegennet.

Gemeenteraad en Provinciale Staten

De analyses van het consortium aan adviesbureaus en een panel van onafhankelijke experts tonen aan dat het ARU zorgt voor een gelijkwaardige bereikbaarheid, doorstroming en verkeersveiligheid ten opzichte van het Tracébesluit. Het ARU sluit beter aan op de klimaat- en stikstofopgave en voorkomt aantasting van het landgoed Amelisweerd. Verder vallen de kosten van de realisatie van het ARU lager uit dan die van het Tracébesluit.

 

Op 20 december 2023 hebben wij de resultaten van het onderzoek gepresenteerd aan gemeenteraad en provinciale staten. De resultaten zijn breed gedeeld via landelijke en regionale media. Het is aan het kabinet om te beslissen of het alternatief overgenomen wordt.

Bekijk het resultaat

Meer informatie is te vinden op de links hieronder.