Quickscan HOV Zuidlob Utrecht

Aan de zuidkant van Utrecht worden de komende jaren veel nieuwe woningen en arbeidsplaatsen toegevoegd. Ook zet de stad Utrecht in op meer gebruik van de fiets en het OV. Studio Bereikbaar onderzocht verschillende alternatieven voor hoogwaardig openbaar vervoer voor de Zuidlob van Utrecht. De studie dient als input voor de startnotitie voor de MIRT Verkenning van UNED.

 

Woningbouwopgave in de zuidlob

In de studie wordt gebruik gemaakt van een mix van methodes: op basis van  historische analyse, modeldoorrekeningen en het dashboard verstedelijking is een inschatting gemaakt van de toekomstige vervoervraag.  De figuur hieronder geeft de groei vanuit verschillende bronnen weer.

Op basis van ontwerpend onderzoek zijn verschillende varianten onderzocht waarmee de huidige en bestaande gebieden in de Zuidlob ontsloten kunnen worden. Op een aantal kritieke locaties is dieper ingezoomd en zijn inpassingsschetsen gemaakt.

Groei in OV ritten (per tram+bus) op basis van modeldoorrekeningen, doortrekken historische trend en gevoeligheidsanalyse op basis van het dashboard verstedelijking (2030 en 2040). Alle percentages zijn vanaf 2019.

Vlak voor de start van het project was fysiek samenkomen door de corona-maatregelen niet meer mogelijk. Het gehele project is daarom online uitgevoerd en binnen de planning afgerond. In plaats van de gebruikelijke intergratiesessies werkte we met een analyseatlas. De sessies zelf werden Zoom vergadering met breakoutsessies.

In het project is samengewerkt met Onno Pruis van Movin advies. De studie werd begeleid vanuit de gemeente Utrecht, Provincie Utrecht, de U10, het ministerie van I&W en het ministerie van BZK.

De samenvatting van het rapport is hier te vinden. De achtergrondrapportage hier.