Navolgbare co-creatie

We positioneren onszelf graag in een dienende rol. (Ontwerpend) onderzoek is bij ons navolgbaar en transparant. We kunnen natuurlijk zelf een leuk plan bedenken, vanuit eerdere (ontwerp)ervaringen, ideeën en ons referentiekader. Dat doen we echter nadrukkelijk niet. We zien ons onderzoek als een middel om goede besluitvorming voor te bereiden. Daarom werken we intensief en veelal op locatie samen met opdrachtgevers, projectteams, betrokken partijen en burgers (co-creatie).

Straatpuzzel: voor het voeden van het gesprek over de buitenruimte

Een belangrijk onderdeel van onze aanpak is het werken met ontwerpsessies en spelvormen. Deelnemers aan deze sessies worden uitgedaagd op inhoud en gaan, gevoed met onze tools en kennis, zelf aan de slag met de opgave. De crux zit hem in de transparantie en het zelf laten ervaren van complexiteit en consequenties. Uiteindelijk leidt dit tot meer draagvlak, tot meer begrip en tot betere besluitvorming.

Om snel tot de kernvraag door te dringen werken we voor uiteenlopende strategische ruimtelijke vraagstukken en schaalniveaus met verschillende, bijpassende spelvormen. Voor het gesprek over de mobiliteit van de toekomst gebruiken we het ‘Mobiliteitstransitiespel’ (Zie project: Mobiliteitstransitie MRDH) en met de ‘Straatpuzzel’ voeden we het gesprek over de inrichting van de buitenruimte (Zie project: Participatie Goes-Zuid). Voor het gesprek over verstedelijking gebruiken we de eerdergenoemde ‘Ontwerptoolbox Verdichtingsstrategieën’ (Zie project).

Het Mobiliteitstransitiespel

Bustour A28