MIRT- Onderzoek A2 Deil - 's-Hertogenbosch - Vught

Voor dit MIRT-onderzoek heeft Studio Bereikbaar de probleemanalyse uitgevoerd en samen met de projectgroep het pakket van oplossingsrichtingen en quick-wins opgesteld. Aanleiding voor het onderzoek is de filevorming op dit deel van de A2 en de bereikbaarheidsknelpunten die dit oplevert voor de regio. Conform de werkwijze bij MIRT-onderzoeken is een brede probleemanalyse uitgevoerd waarbij regionale economie, ruimtelijke ontwikkelingen, bereikbaarheid en verkeer is samenhang worden bekeken. Studio Bereikbaar heeft deze probleemanalyse uitgevoerd samen met diverse partners (zoals DONA Stedenbouw) waardoor wij de volledige brede vraagstelling integraal kunnen beantwoorden.

In de analyse is gebruik gemaakt van een mix van databronnen. Hierbij zijn traditionele middelen ingezet zoals het verkeersmodel NRM, maar ook zijn er vernieuwende analyses gedaan door het OViN te combineren met een toedelingsmodel, gemeten verplaatsingspatronen te analyseren en slimme combinaties te maken van ruimtelijk-economische analyses en verplaatsingspatronen. Door onze aanpak met sprints en integratiedagen was probleemanalyse binnen twee maanden gereed naar volle tevredenheid van projectgroep en bestuurders. Tijdens het gehele proces is de opdrachtgever intensief betrokken door tussenresultaten visueel te presenteren tijdens de integratiedagen

Samenvatting probleemanalyse.

In het vervolg is samen met de projectgroep een vernieuwend en samenhangend pakket quick-wins en oplossingsrichtingen opgesteld. Hierbij is vanuit een groslijst van ruim 200 maatregelen toegewerkt naar een samenhangend programma. Het uiteindelijke pakket omvat ruimtelijke ingrepen, innovaties, benuttingsmaatregelen, mobiliteitsmanagement, openbaar vervoer maatregelen en infrastructuur ingrepen. Alle maatregelen zijn door Studio Bereikbaar afgewogen en geïntegreerd. Daarbij zijn onder andere effecten, kosten en haalbaarheid bepaald.

Kenmerken van onze aanpak:

  • Integraal onderzoek waarin ruimte, economie en verkeer samenkomen. Mix van oplossingsrichtingen voor lange termijn en concrete quick-wins voor komende jaren.
  • In sprints en integratiedagen in korte tijd een uitgebreid en integraal onderzoek uitvoeren.
  • Intensief meenemen van opdrachtgever en projectgroep. Zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau hebben rijk en regio complimenten geuit voor kwaliteit, snelheid en flexibiliteit,
  • Visuele stijl waarmee betrokkenen en bestuurders gemakkelijk meegenomen kunnen worden.
  • Programmatisch heldere opzet in Doelen-Inspanningen-Netwerk. Vanuit de probleemanalyse zijn concrete doelstellingen en indicatoren bepaald. Deze zijn (ook kwantitatief) gekoppeld aan de quick-wins en oplossingsrichtingen. Resultaat een samenhangend pakket waarop goed en adaptief gestuurd kan worden.