Maatregelenpakket fietsparkeren BRT Lima

Bij een geplande uitbreiding van het BRT-systeem van Lima is financiering beschikbaar gesteld voor betere integratie met de fiets in zowel het bestaande BRT-systeem als de te realiseren uitbreiding daarvan. Voorafgaand is in 2020 een Fietsagenda voor de stad opgesteld (‘Propuesta de actualizacion del Plan de Infraestructura Cicloviaria para Lima y Callao’), waarvan de uitkomsten en aanbevelingen richtinggevend waren voor deze nieuwe studie.

In deze opdracht werkte Studio Bereikbaar als adviseur voor Steer Group in het opstellen van offerte en projectplan, en vervolgens in de uitwerking van de verschillende componenten. Middels een ‘Conceptboard’ werden principes over de integratie van fiets en openbaar vervoer doorgesproken, geillustreerd met voorbeelden en schema’s. In een productieve samenwerking over en weer met het projectteam konden veel principes lokaal vertaald worden naar de context van Lima, zowel in argumentatie per uit te werken component als in de concrete uitwerking. Bijvoorbeeld in de selectie van kansrijke haltes, het opstellen van een kader met ontwerprichtlijnen per type halte en vervolgens de uitwerking in drie schetsontwerpen voor drie concrete haltes, elk van een ander type.