Alternatief Ring Utrecht

De A27 aan de oostkant van Utrecht is, als onderdeel van de Ring Utrecht, al lang onderwerp van onderzoek. Daarin wordt door het Rijk gezocht naar mogelijkheden voor het verbeteren van de doorstroming en verkeersveiligheid, onder meer op de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd. Oplossingen voor deze problematiek zijn uitgewerkt in een Tracébesluit. Dat betekent dat de planvorming in de laatste fase van uitwerking is terechtgekomen. Dit Tracébesluit staat volop in de maatschappelijke belangstelling. Er is verzet tegen de uitbreiding van ‘de bak’, met name vanwege de bomenkap bij Amelisweerd, en weerstand tegen de groei van het autogebruik. In het coalitieakkoord van het Rijk is de ruimte gegeven aan de regio (Gemeente Utrecht en Provincie Utrecht) om met een alternatieve invulling van de A27 binnen de bestaande bak te komen.

Studio Bereikbaar is door gemeente en provincie Utrecht gevraagd voor een quickscan en eerste verbeelding van het alternatief. Hoe kan het alternatief er op hoofdlijnen uitzien en waarom gaat het werken? In een volgende fase wordt het alternatief verder uitgewerkt, onderzocht en onderbouwd.

Kenmerkend aan onze aanpak:

  • Met een brede blik kijken naar de opgave.
    We zijn gestart met het kijken naar wat is er veranderd tussen het moment de eerste plannen voor verbreding meer dan tien jaar geleden en nu. De wereld is veranderd. Ontwikkelingen zoals klimaat, stikstof en verstedelijking zorgen ervoor dat we nu anders naar de opgave en doelstellingen kijken.
  • Op hoofdlijnen analyseren en oplossing uitdenken vanuit meerdere specialismes
    Om tot een eerste beeld te komen van een alternatief hebben we breed geanalyseerd: wie maken er op dit moment gebruik van de A27 en welke alternatieven zijn er voor hen? Hoe groot is de ontwikkeling van verkeer? Welke mogelijkheden zijn er voor een ander ontwerp binnen de bestaande bak? Hoe groot is verkeersveiligheidsopgave?  Er is een evenwicht gevonden in het analyseren en uitdenken op hoofdlijnen, maar wel met voldoende inhoudelijke scherpte en argumentatie om aan te tonen dat het een realistisch perspectief met oplossend vermogen in de nieuwe context vormt. We hebben een verbeelding en uitwerking van het alternatief opgesteld en de eerste effecten in beeld gebracht.