Rijksprogramma woningbouw en mobiliteit

Verdeling van 7,5 miljard voor goede ontsluiting van nieuwe woningen

Opdrachtgever

Rijk

Locatie

Nederland

In het coalitieakkoord 2021-2025 van VVD, D66, CDA en Christenunie is opgenomen: We stellen voor de komende 10 jaar in totaal €7,5 miljard beschikbaar voor goede ontsluiting van nieuwe woningen in de 14 verstedelijkingsgebieden en daarbuiten.

Het programma Woningbouw en Mobiliteit is opgezet om deze afspraak uit te voeren en een afweging voor te bereiden voor de optimale besteding van de 7,5 miljard voor woningbouw en bereikbaarheid. Studio Bereikbaar was intensief betrokken bij het programma en heeft hier op de volgende wijze aan bijgedragen:

  • Opstellen van het afweegkader voor het onderdeel bereikbaarheid.
  • Effectbepaling en scoren van mobiliteitspakketten op het onderdeel bereikbaarheid voor versnellingsafspraken en grootschalige woningbouwlocaties in de NOVEX-verstedelijkingsgebieden.
  • Adviesrol binnen rijk en in rijk-regio sessies op het onderdeel bereikbaarheid.

MIRT kaart NOVEX

Op basis van de resultaten van het programma is najaar 2022 in de ministerraad en vervolgens in BO-MIRT een voorlopige verdeling van de 7,5 miljard vastgelegd en zijn per regio afspraken gemaakt over woningbouw en mobiliteitsinvesteringen voor de komende 10 jaar. In dit project kwamen een aantal van onze advieskwaliteiten bij elkaar:

  • Topexpertise op bereikbaarheid en uitgebreide kennis van de bereikbaarheidsopgaven en context in nagenoeg alle stedelijke regio’s van Nederland.
  • Vermogen om snel en flexibel analyses uit te voeren (binnen weken voor alle grootschalige woningbouwlocaties en honderden versnellingslocaties) en deze op te werken naar bestuurlijke beslisinformatie en een landelijk beeld.
  • Adviesvaardigheid om over disciplines heen tot een totaalbeeld te komen, en dit over kunnen brengen aan zowel beleidsexperts als management en bestuur.

Publicaties

Hieronder is de kamerbrief te lezen met daarin toelichting op de uitkomsten en scoring.

In samenwerking met het ministerie I&W en 4cast hebben we een reflectie geschreven voor het CVS-congres.