MIRT-Onderzoek A2 Deil-Vught

Integraal onderzoek waarin ruimte, economie en verkeer samenkomen

Opdrachtgever

Rijk en Regio

Locatie

A2 corridor

Snel resultaat dankzij aanpak met sprints en integratiedagen

Voor dit MIRT-onderzoek heeft Studio Bereikbaar de probleemanalyse uitgevoerd en samen met de projectgroep het pakket van oplossingsrichtingen en quick-wins opgesteld. Aanleiding voor het onderzoek was de filevorming op dit deel van de A2 en de bereikbaarheidsknelpunten die dit oplevert voor de regio. Conform de werkwijze bij MIRT-onderzoeken is een brede probleemanalyse uitgevoerd waarbij regionale economie, ruimtelijke ontwikkelingen, bereikbaarheid en verkeer is samenhang werden bekeken. Studio Bereikbaar heeft deze probleemanalyse uitgevoerd samen met diverse partners waardoor wij de volledige brede vraagstelling integraal konden beantwoorden.

In het vervolg is samen met de projectgroep een vernieuwend en samenhangend pakket quick-wins en oplossingsrichtingen opgesteld. Hierbij is vanuit een groslijst van ruim 200 maatregelen toegewerkt naar een samenhangend programma. Het uiteindelijke pakket omvat ruimtelijke ingrepen, innovaties, benuttingsmaatregelen, mobiliteitsmanagement, openbaar vervoer maatregelen en infrastructuur ingrepen. Alle maatregelen zijn door Studio Bereikbaar afgewogen en geïntegreerd. Daarbij zijn onder andere effecten, kosten en haalbaarheid bepaald.

De aanpak

In de analyse is gebruik gemaakt van een mix van databronnen. Hierbij zijn traditionele middelen ingezet zoals het verkeersmodel NRM, maar ook zijn er vernieuwende analyses gedaan door het OViN te combineren met een toedelingsmodel, gemeten verplaatsingspatronen te analyseren en slimme combinaties te maken van ruimtelijk-economische analyses en verplaatsingspatronen. Door onze aanpak met sprints en integratiedagen was probleemanalyse binnen twee maanden gereed naar volle tevredenheid van projectgroep en bestuurders. Tijdens het gehele proces is de opdrachtgever intensief betrokken door tussenresultaten visueel te presenteren tijdens de integratiedagen.

 

Kenmerken van de gehanteerde aanpak:

  • Brede probleemanalyse waarbij regionale economie, ruimtelijke ontwikkelingen, bereikbaarheid en verkeer in samenhang zijn bekeken.
  • Actief gezocht naar oplossingen vanuit alle hoeken door middel van Hackathons, verkennersaanpak en een jongerenforum.
  • Intensief meenemen van opdrachtgever en projectgroep. Zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau hebben rijk en regio complimenten geuit voor kwaliteit, snelheid en flexibiliteit.
  • Visuele stijl waarmee betrokkenen en bestuurders gemakkelijk meegenomen konden worden.

Sturen in de ruimtelijke ordening

Is de mobiliteitsbehoefte in de regio te beïnvloeden door de ruimtelijke ordening? Zo ja, wat is de impact op de mobiliteitsvraag en de agglomeratiekracht? In 2019 hebben DONA Stedenbouw en Studio Bereikbaar (i.s.m. Significance) een verkenning gedaan naar de impact van uiteenlopende ruimtelijke perspectieven op de modal shift en nabijheidsbaten voor de regio. Aan de hand van drie verstedelijkingsmodellen zijn met behulp van TIGRIS XL de effecten bepaald. De uitkomsten waren significant, met een delta van 8 miljard euro (MKBA). De studie zette de voorgenomen verbreding van de snelweg op scherp en is voor de stad ‘s-Hertogenbosch een stimulans om een sterkere strategie te ontwikkelen op het gebied van haar eigen stedelijke ontwikkeling in relatie tot mobiliteit en economie. Deze kwartiermakersfase Ruimte is als ‘oplossingsrichting A’ geïnitieerd door het MIRT-Onderzoek A2 Deil-Vught.

Perspectief knopen in het netwerk

Schaalsprong in verhouding

Het autoverkeer groeit buiten de stad, op de snelwegen, harder dan de prognoses voorzien. In het schema hiernaast hebben we de historische tellingen op de A2 naast de filehistorie gelegd. Op basis van de capaciteitswaarden voor rijstroken (RWS) kunnen we tevens een inschatting maken voor wanneer toekomstige files ontstaan. Opvallende conclusies ontstaan echter al bij het terugkijken. Nog geen vijf jaar na het verbreden van de A2 in 2010 kwam het traject alweer voor in de file top 50. Het lijkt er dus sterk op dat een extra rijstrook geen garantie geeft voor een lange periode zonder files. Bij verbreding stijgt tevens de toename van de kosten ten opzichte van de vorige verbreding: inpassing en aanpassingen worden complexer omdat er zowel aan bestaande infrastructuur moet worden gesleuteld.

Rapportage

Het resultaat van het MIRT-onderzoek knooppunt Deil – Vught met een pakket aan quick wins en oplossingsrichtingen om de bereikbaarheid van de regio’s ’s-Hertogenbosch en Rivierenland over de A2 te verbeteren op korte, middellange en lange termijn.