Verstedelijkingsstrategie Brabant

Stedelijk Brabant is een van de nationale NOVEX-gebieden met een integrale ruimtelijke opgave. Stedelijk Brabant is de tweede stedelijke regio van Nederland. Rijk, provincie Noor-Brabant, waterschappen en de stedelijke regio’s van Brabant werken aan een nieuwe koers omdat opgaven in de stedelijke regio’s van Brabant urgent, groot en complex zijn. Brabant loopt tegen de draagkracht van het milieu, water-, energie- en mobiliteitssysteem aan terwijl er een grote groeiopgave is. Die groeiopgave komt vooral voort uit een sterk veranderende bevolkingssamenstelling (gezinsverdunning, vergrijzing, migratie) en de transitie naar een meer circulaire economie. Juist om die groeiopgave te kunnen accommoderen is een nieuwe duurzame koers nodig.

Studio Bereikbaar is sinds 2021 intensief betrokken bij de verstedelijkingsstrategie Brabant.

We hebben een feitenbasis opgesteld met uitgebreide analyse op thema’s als wonen, werken, waterhuishouding, relatie stad met landelijk gebied, effecten klimaatverandering en mobiliteit.

Samen met de betrokken partijen hebben we een Brabantbrede strategie opgesteld met vijf ontwikkelprincipes:
1. Bodem en watersysteem als basis voor de verstedelijking
2. Landschap en natuur groeien mee met verstedelijking
3. Nieuwe woningen versterken bestaande stad en dorp
4. Mobiliteitstransitie maatwerk voor stad en dorp
5. Kwalitatieve werkgebieden als randvoorwaarde voor een circulaire economie
De strategie is in het BO-leefomgeving van 2022 met breed draagvlak en complimenten vastgesteld.

De stedelijke regio’s West-Brabant west en ’s-Hertogenbosch hebben we inhoudelijk intensief ondersteunt bij de regionale analyse en het opstellen van de regionale strategie.

Samen met de betrokken partijen hebben we een concept Ontwikkelperspectief opgesteld met eerste uitvoeringsafspraken Stedelijk Brabant 2040 ten behoeve van besluitvorming in het BO-MIRT.

 

Bekijk en download hier het volledige rapport.

Vanuit de aard van het ontwerpprincipe ‘bodem en watersysteem als basis voor de verstedelijking’ is de stoplichtkaart een signalerende kaart om interventies tegen de beoordelen en vanuit water de juiste uitgangspunten neer te leggen voor locatiekeuze en (her)inrichtingsmogelijkheden.

Verstedelijkingsstrategie Brabant