Rijksprogramma woningbouw en mobiliteit

In het coalitieakkoord 2021-2025 van VVD, D66, CDA en Christenunie is opgenomen: We stellen voor de komende 10 jaar in totaal €7,5 miljard beschikbaar voor goede ontsluiting van nieuwe woningen in de 14 verstedelijkingsgebieden en daarbuiten. We stellen voor de komende 10 jaar in totaal €7,5 miljard beschikbaar voor goede ontsluiting van nieuwe woningen in de 14 verstedelijkingsgebieden en daarbuiten.

Het programma woningbouw en mobiliteit is opgezet om deze afspraak uit te voeren en een afweging voor te bereiden voor de optimale bestedeling van de 7,5 miljard voor woningbouw en bereikbaarheid. Studio Bereikbaar was intensief betrokken bij het programma en heeft hier op de volgende wijze aan bijgedragen:

  • Opstellen van het afweegkader voor het onderdeel bereikbaarheid.
  • Effectbepaling en scoren van mobiliteitspakketten op het onderdeel bereikbaarheid voor versnellingsafspraken en grootschalige woningbouwlocaties in de NOVEX-verstedelijkingsgebieden.
  • Adviesrol binnen rijk en in rijk-regio sessies op het onderdeel bereikbaarheid.

Op basis van de resultaten van het programma is in de ministerraad en het BO-MIRT 2022 een voorlopige verdeling van de 7,5 miljard vastgelegd en zijn per regio afspraken gemaakt over woningbouw en mobiliteitsinvesteringen voor de komende 10 jaar.