Proeftuinen Mobiliteitsfonds

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan het omvormen van het huidige Infrastructuurfonds tot het Mobiliteitsfonds. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat investeringen niet meer opgedeeld zijn in modaliteiten, maar dat mobiliteit als geheel centraal staat. De omvorming van het fonds draagt bij aan meer flexibiliteit in de te kiezen oplossingsrichting, een verdere verbetering van de doelmatigheid van uitgaven en een verbetering van de transparantie en verantwoording van rijksuitgaven aan mobiliteit.

Er is afgesproken om de contouren van het Mobiliteitsfonds te toetsen in zogenaamde ‘proeftuinen’, een twaalftal lopende projecten en programma’s. Om zo input te leveren voor verdere aanscherping en uitwerking van de contouren, om de nieuwe werkwijze te toetsen en om lessen te trekken voor de nadere uitwerking van principes en afweegkader bij het Mobiliteitsfonds. Met behulp van leervragen en casussen is het doel om een goede mix van leerervaringen op te doen. Onze rol bestaat uit het opzetten en begeleiden van de proeftuinen, en het geven van een onafhankelijk advies voor verdere ontwikkeling van de contouren van het Mobiliteitsfonds.

Onze aanpak kenmerkt zich door de volgende onderdelen:

  • In een viertal werkconferenties met slim gecombineerde proeftuinen spelen we de proeftuinen na ‘alsof er al een Mobiliteitsfonds was’. Waar is winst te halen en wat kan het Mobiliteitsfonds daarin betekenen? Per thema zoomen we in op het delen van leerervaringen en gezamenlijk aanscherpen van de contouren.
  • We reflecteren niet alleen op de leerervaringen maar kijken ook naar wat er eigenlijk nu al zou kunnen binnen de huidige kaders, waar Rijk en regio hun voordeel mee kunnen doen.
  • Wij werken in sprints met interne integratiemomenten. Hierdoor kunnen wij omgaan met de tijdsdruk van het project (er is snel inhoud aanwezig) en met wijzigingen van uitganspunten en scope (snel zicht op conclusies geeft de mogelijkheid om inhoudelijk en procesmatig bij te sturen).
  • We gaan slim om met de enorme omvang van het proces, vraagstuk en bijbehorende leervragen. We zorgen voor overzicht op hoofdlijnen en werken richting beslisinformatie door de volgende aanpak:
    • We hanteren een visuele werkwijze. Visualisatie dwingt tot keuzes maken: wat is belangrijk, wat vertelt het verhaal?
    • We maken in het begin veel vaart zodat aan het eind ruimte is voor verdiepende analyse en een zorgvuldige afronding. Zorgvuldig formuleren, met de juiste plaatjes en ruimte om nog een laatste analyse te doen helpt enorm richting goede besluiten.

Het eindresultaat is te downloaden in de volgende bijlagen: