Nationale Omgevingsvisie

Vanaf 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Daarbij hoort ook één rijksvisie op de leefomgeving: de Nationale Omgevingsvisie. Op weg naar deze visie is een eerste stap gezet met de startnota ‘De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie’. In de startnota zijn 4 strategische opgaven beschreven, waarbij een samenhangende aanpak meerwaarde biedt:

  1. Naar een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving;
  2. Naar een duurzame en concurrerende economie;
  3. Naar een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving;
  4. Naar een waardevolle leefomgeving.

Deze opgaven worden met behulp van een verdiepingsgroep van beleidsmedewerkers van de ministeries, aangevuld met deskundigen (KiM, PBL en CRA) en regionale beleidsmedewerkers verder verdiept om te komen tot de beleidsopties. De keuzes waar de toekomstige ministers voor komende te staan. Twynstra Gudde is verantwoordelijk voor het faciliteren en ondersteunen van de verdiepingsgroep rondom Verstedelijking en Mobiliteit (perceel 3) en heeft Studio Bereikbaar gevraagd om specifieke deskundigheid op het thema bereikbaarheid in te brengen om de discussie in de verdiepingsgroep op het juiste niveau te krijgen