Mobiliteit & Stad

Uitgebreide analyse van de Nederlandse mobiliteit laat zien dat de belangrijkste indicator voor de hoeveelheid mobiliteit en de soort mobiliteit die een plek genereert (dus per woning, arbeidsplaats etc), te bepalen is aan de hand van de mate van stedelijkheid van deze plek. Verder blijkt uit langjarige analyse dat waar en wanneer de stedelijkheid van een locatie verandert, na verloop van tijd ook het mobiliteitsprofiel van en naar deze locatie verandert. Dat geldt niet alleen voor de nieuwe gebiedsontwikkeling, maar ook van omliggende (‘bestaande’) locaties.

Het is bijvoorbeeld een bekend gegeven dat een hogere mate van stedelijkheid sterk samenhangt met een hoger aandeel fiets, een hoger aandeel OV en juist met een lager aandeel voor de auto. Maar wist je dat een hogere mate van stedelijkheid ook sterk samenhangt met een hoger aantal trips op de korte afstand, sterk negatief op de middellange afstand en licht positief met verplaatsingen op lange afstand? En dat er consistente jaar-op-jaar veranderingen gaande zijn in mobiliteitsprofielen per stedelijkheidsklasse waarbij de onderlinge verschillen sterk aan het divergeren zijn?

Wij hebben uitgebreide kennis van de relatie tussen stedelijkheid en mobiliteit op basis van jarenlange systematische analyse van CBS data zoals het OViN en diverse ruimtelijke data. We zijn uit en thuis in de beste operationalisatie van ‘verstedelijking’ en alle kwantitatieve relaties met tripgeneratie, modal-split en langjarige trends daarin. Samen met onze opdrachtgevers maken we de impact van verstedelijking op mobiliteit concreet voor nu en in de toekomst, toegepast in concrete verkeerskundige doorrekening of visualisatie.

Voorbeelden zijn het opstellen van verkeerskundige prognoses bij alternatieve planningscenario’s of impact op uw beleidsvraag, locatie of programma als gevolg van gewijzigde verstedelijking. Ook kan inzicht worden gekregen in huidige mobiliteitspatronen op uw locatie als startpunt voor uw gebiedsanalyse of beleidskader. Hierbij specificeren we de sterke en zwakke punten, de kansen en de bedreigingen, op basis van vergelijking met gelijkwaardige referentielocaties en autonome, meerjarige trends in mobiliteit per stedelijkheidsklasse, toegespitst op achterliggende vraag of problematiek.

De stedelijkheidsklasse van elke 500x500m cel in de Randstad in peiljaar 2018 op basis van aantal inwoners en arbeidsplaatsen in de dagelijkse omgeving (bron CBS-KWB + CBS-vierkantstatistiek + LISA + bewerking Studio Bereikbaar)

In de afbeelding is voor de verschillende stedelijkheidsklassen het aantal trips per vervoerswijze weergegeven per afstandsklasse. Het verschil tussen 2005 en 2016 is zichtbaar. Zo is bijvoorbeeld te zien dat het aandeel fiets sterk is toegenomen en het gebruik van de auto is afgenomen.