Maatregelenpakket Korte Termijn Aanpak

Rijk en regio hebben in het bestuurlijk overleg MIRT eind 2016 met elkaar afgesproken om toe te werken naar een ‘Programmatische aanpak Bereikbaarheid voor de stedelijke regio Rotterdam – Den Haag.’ Uit het brede MIRT-onderzoek, op basis van de aanpak ‘Meer bereiken,’ blijkt dat opgaven op het gebied van economie, woningbouw, leefbaarheid en bereikbaarheid met name in en rond stedelijke gebieden steeds sterker op elkaar ingrijpen en door de tijd heen veranderen. Nieuwe technologische ontwikkelingen gaan snel en beïnvloeden het pallet aan kansrijke oplossingen. Dit alles vraagt om een gezamenlijk perspectief en een samenhangende en gebiedsgerichte aanpak van deze opgaven, een slimme en adaptieve manier van samenwerken en een juiste mix van maatregelen op de korte én lange termijn.

Studio Bereikbaar verzorgt het procesmanagement voor de KTA (Korte Termijn Aanpak). Voor de jaren 2019 t/m 2022 wordt een maatregelenpakket uitgewerkt met maatregelen die bijdragen aan de brede doelstelling van het gebiedsprogramma. Dat betekent concreet dat maatregelen bijdragen aan een sterke economie, een aantrekkelijke leefomgeving en/of kansen voor mensen.

Onze aanpak kenmerkt zich als volgt:

  • Visuele werkvorm. Door te werken met kaartmateriaal en posters kunnen betrokkenen en bestuurders gemakkelijk meegenomen worden.
  • In korte tijd het gehele proces doorlopen. Niet alleen vanuit ambities, doelen en opgaven nadenken over maatregelen, maar tegelijkertijd beginnen met het inventariseren en selecteren van mogelijke maatregelen.
  • Vanaf het begin toewerken naar de benodigde beslisinformatie bij het BO-MIRT.
  • Zorgen voor voldoende concreetheid in maatregelen, kosten en effectiviteit. Relatie met knelpunten, doelstellingen en opgaven inzichtelijk maken.

Maatregelenpakket