Instroom nieuwe Haagse trams

In Den Haag is het versterken van het stedelijk OV, waaronder het tramsysteem, belangrijk om de groei van de mobiliteit bij te kunnen benen. Met de schaalsprong OV zet Den Haag op korte termijn in op ruimere en snellere trams, om zo meer mensen verleiden om het OV te gebruiken en de huidige overbelasting van het tramnetwerk te verbeteren. De huidige traminfrastructuur in Den Haag op de lijnen 6, 12 en 16 is echter niet op alle plaatsen geschikt voor de nieuwe trams van HTM. Daarnaast moet het tramsysteem toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke beperking. De optelsom van functies knelt in de smallere straten van deze tracés, waardoor de ruimtelijke inpassing op sommige plekken vraagt om herontwerp van de openbare ruimte. Dezelfde schaarse openbare ruimte die eveneens ingezet kan worden voor het vergroten van de verblijfskwaliteit, lopen en fietsen.

Dit is een weergave van mogelijke ontwerpvarianten en de keuze die hieraan verbonden is.

De MRDH, HTM en gemeente Den Haag werken samen aan het geschikt maken van de betreffende infrastructuur en toegankelijke haltes. Studio Bereikbaar helpt hen om de keuzes en de consequenties daarvan voor de tracés van tramlijn 6 en 12 inzichtelijk te maken. Doordat de vraag breder is dan OV en mobiliteit, wordt daarbij geschakeld tussen verschillende schaalniveaus. We zetten onze ontwerpkracht in dit project in om netwerkvarianten voor het OV te tekenen én om stedenbouwkundig de uitwerking op straatniveau te verbeelden. Dat vormt de input voor het maken van bestuurlijke keuzes voor tramlijn 6 en 12 waarin zo veel mogelijk recht wordt gedaan aan de ruimtelijke context en alle overige modaliteiten, eisen, normen en wensen die er leven.