Bereikbaarheid Zeeburgereiland en IJburg

Op Zeeburgereiland en IJburg in Amsterdam worden de komende jaren 22.000 woningen bijgebouwd. Een verdrievoudiging van het aantal woningen in het gebied. Grote gebiedsontwikkelingslocaties als de Sluisbuurt en Strandeiland vallen hieronder.

Het stadsbestuur heeft de ambitie om de bereikbaarheid van de woningen gelijk op te laten lopen met de bouw. Daarnaast wordt geprobeerd om het aantal autoverplaatsingen terug te dringen en een duurzaam en actief vervoerssysteem op te zetten. Studio Bereikbaar levert sinds december 2017 een assistent programmamanager / verkeerskundige aan het programma ‘Bereikbaarheid Zeeburg en IJburg op tijd op orde’

Maatregelenkaart van het programma

Mei 2018 is het mobiliteitsplan vastgesteld door het college. Er wordt 665 miljoen uitgetrokken om de bereikbaarheid op pijl te krijgen. Het gros van het geld is bestemd voor OV maatregelen. Het hele plan is hier te lezen.

Om een duurzaam, actief en leefbaar gebied te maken is de ambitie om 70% van alle spitsverplaatsingen met de fiets of OV te krijgen. Om dit te bereiken wordt hoogwaardig OV aangelegd, en wordt er geïnvesteerd in directere fietsroutes. Daarnaast wordt samen met stedenbouw gekeken naar clustering van functies dicht bij woningen en OV haltes.

Studio Bereikbaar helpt bij het uitwerken van maatregelen (bijv. ebike stimulering, deelconcepten of mogelijke verlegging van de IJtram) en bij de monitoring op programma niveau.