Analysefase Verstedelijking en Bereikbaarheid Zwolle

Rijk en regio hebben in het najaars-BO MIRT 2019 afgesproken om in 2020 een gebiedsgericht MIRT Onderzoek te starten naar de bereikbaarheid in wisselwerking met de verstedelijkingsopgave van Zwolle en haar omgeving. In het MIRT Onderzoek A28 is geconcludeerd dat Zwolle een brede mobiliteitsopgave gekoppeld aan de verstedelijkingsopgave en het Daily Urban System heeft, waarvoor een gebiedsgerichte en qua mobiliteit multimodale aanpak nodig is. Daarnaast wordt een verstedelijkingsstrategie voor de regio Zwolle uitgewerkt door Rijk (BZK) en regio, waarin nader richting wordt gegeven aan de verstedelijkingsopgave, energietransitie en de opgaven rondom klimaatadaptatie.

Spreiding van woningen (rood) in regio Zwolle

Spreiding van arbeidsplaatsen (blauw) in regio Zwolle

Hiervoor is er behoefte aan een goede feitelijke basis: een analyse van de huidige en toekomstige situatie. Studio Bereikbaar creƫert momenteel dit overzichtsbeeld van gedeelde feiten en ambities op het gebied van wonen, werken, infrastructuur, mobiliteit, energie, klimaat en water. Uniek aan onze aanpak is dat al deze onderwerpen bij elkaar worden gebracht op een visuele wijze om zo samen met de regio de samenhang tussen de diverse feiten en ambities in beeld te brengen en te kunnen duiden.