Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle en MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Zwolle en omstreken 2021/2022

Aanleiding voor het Gebiedsgericht MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Zwolle en omstreken (Zwolle e.o.) is de uitkomst van het MIRT-onderzoek naar de A28, waarin is geconcludeerd dat er een nauwe samenhang ligt tussen de A28 en het onderliggende stedelijke netwerk binnen Zwolle en de verstedelijkingsopgave voor Regio Zwolle. Het doel van het gebiedsgerichte MIRT-onderzoek is om een maatregelpakket op te stellen passend bij de brede mobiliteitsopgave van Regio Zwolle, gekoppeld aan de verstedelijkingsopgave en het Daily Urban System van Zwolle en directe omgeving. Daarbij wordt ingezet op een regionale mobiliteitstransitie naar een slim, ruimte-effici├źnt en duurzaam mobiliteitssysteem.

 

Samenhang verstedelijking

Zoals uit de ladder van Verdaas is gebleken, vormt het ingrijpen in de ruimtelijke ordening een belangrijke eerste stap in het verminderen en of voorkomen van mobiliteitsopgaven. Om die reden is dit MIRT-onderzoek gezamenlijk uitgevoerd met de Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle.

Het onderzoek om te komen tot een verstedelijkingsstrategie in combinatie met een gebiedsgericht MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Zwolle en omstreken (Zwolle e.o.) is opgedeeld in vier fasen, respectievelijk: de analysefase (1), de ontwikkelperspectieven (2), uitwerking ontwikkelstrategie (3), ontwikkelpad en afspraken (4). Hiervoor is de methodiek van het ontwerpend onderzoek toegepast. Dit heeft geresulteerd in een verstedelijkingsperspectief voor Regio Zwolle met daaraan gekoppeld een mobiliteitsvisie.

In fase 1 en 2 heeft het onderzoek ten behoeve van de verstedelijkingsstrategie en gebiedsgericht MIRT-onderzoek Zwolle e.o. geïntegreerd plaatsgevonden. Vanaf fase 3 lopen de onderzoeken parallel aan elkaar. Het schema hiernaast beschrijft de invulling van deze fase 3 (en de input voor 4). Studio Bereikbaar heeft de projectleider (Wieger Savenije) geleverd voor zowel de verstedelijkingsstrategie als het MIRT-onderzoek. Voor de 3e en 4e fase van het verstedelijkingsonderzoek is nauw samengewerkt met Daan Zandbelt van het bureau De Zwarte Hond.

Resultaat: positief besluit op BO-MIRT 2022

Het resultaat is een integraal MIRT maatregelenpakket voor 2030 en 2040, gericht op het faciliteren van de regionale mobiliteitstransitie en de (verstedelijkings- en mobiliteitsopgave) van Zwolle en omgeving. Dit integrale pakket vormt vervolgens ook de input voor het ontwikkelpad Regio Zwolle, welke de basis vormt voor de realisatie van de verstedelijkingsstrategie. Op het BO-MIRT heeft er positieve besluitvorming plaatsgevonden en is er een bedrag van 140 miljoen euro beschikbaar gesteld om het voorgestelde pakket tot 2030 in uitvoering te brengen.