Onze aanpak

Studio Bereikbaar zorgt voor een mooier en beter Nederland. Dat doen wij door te adviseren op beslisniveau over strategische bereikbaarheidsvragen. Hierbij werken wij vanuit de visie dat bereikbaarheid een maatschappelijk goed is, waarin keuzes worden gemaakt door politiek, maatschappij en betrokken partijen. Kwaliteit in bereikbaarheid komt tot stand wanneer deze partijen zelf hun keuzes maken.

Hoe we dit voor ons zien? Wij maken complexe vraagstukken inzichtelijk en begrijpelijk door allereerst de benodigde beslisinformatie centraal te stellen. Vervolgens gaan wij aan de slag door data-driven te werk te gaan. Met behulp van een stevige basis aan data-analyse en een goede dosis creativiteit en inventiviteit, visualiseren we hoe het systeem in elkaar zit. Dit leidt tot sterke beelden met vertelkracht: het verhaal als verbinder tussen cijfers, vragen, ambities en doelen.

Hieronder presenteren wij onze aanpak per onderwerp.

Data

We analyseren mobiliteits- en verkeerspatronen en brengen die terug tot de essentie. Wij maken het verkeersysteem inzichtelijk en begrijpelijk, waardoor betrokkenen zelf de inhoudelijke afweging kunnen overzien. Dit stelt hoge eisen aan analyse en visualisatie van de vraagstukken, aan selectie en verknoping van data en aan de gebruikte concepten en data-techniek.

Onze voortdurende ambitie is om reeds bestaande data, nieuw beschikbaar komende data, nieuwe concepten en nieuwe data-technieken optimaal met elkaar te verbinden.

Visualisatie

We besteden veel aandacht aan het begrijpelijk overbrengen van ons advies. Dit doen we door het hanteren een visuele werkwijze. Visualiseren en analyseren gaan bij ons hand in hand. Vooraf bepalen we welke kaartbeelden in essentie uw vraag kunnen beantwoorden.

Visualisatie dwingt tot keuzes maken; wat is belangrijk, wat vertelt het verhaal? Hierdoor ontstaan sterke visualisaties met vertelkracht: zij ‘vertellen’ de analyses in woord, beeld en getal. Dit zorgt er ook voor dat betrokkenen en bestuurders gemakkelijk meegenomen kunnen worden het verhaal.

Beslisinformatie

Binnen onze projecten stellen wij de benodigde beslisinformatie centraal. Een grote hoeveelheid onderzoeksmateriaal leidt niet direct tot de juiste informatie die nodig is voor besluitvorming. Wij werken in het begin snel toe naar een beeld op hoofdlijnen.

We bepalen de relevante onderzoeksvragen, wat zorgt voor overzicht en structuur. Hiermee brengen we het onderzoeksmateriaal terug naar de essentie. Samen met u kijken waar behoefte is aan verdieping. Het gezamenlijke proces bepaalt ons tempo en diepgang.

Samenwerken met U

Een nauwe samenwerkingsrelatie met u zien we als voorwaarde voor een succesvol project. Wij zien onze onderzoeksrol daarin als een middel om u te helpen goede besluitvorming voor te bereiden. Wij werken intensief en veelal op locatie samen met onze opdrachtgevers, projectteams, betrokken partijen en burgers (co-creatie).

Onze stijl is scherp op de inhoud, creatief, flexibel en we houden van tempo. We richten ons primair op de inhoud, maar denken ook graag mee in uw proces. Wij hechten waarde aan een eindresultaat met voldoende draagvlak.

Procesaanpak

Een belangrijk onderdeel van onze aanpak is het werken met integratiesessies. Hierin integreren we zelf en in samenwerking met u de deelanalyses tot een integrale beantwoording van de onderzoeksvragen. De resultaten van de deelanalyses zijn grafisch aantrekkelijk weergegeven op posters en worden gepresenteerd of in een specifieke werkvorm ‘eigen gemaakt’.

Deelnemers gaan zelf de deelanalyses integreren en we definiëren samen vervolgvragen. Deze vorm is een efficiënte manier om proces, inhoud en samenwerking te combineren. Bovenal is het ook een leuke werkvorm. Deelnemers worden uitgedaagd op inhoud en gaan zelf aan de slag.

Onze organisatie

Studio bereikbaar bestaat uit een team van twaalf adviseurs. We zijn flexibel, ambitieus, creatief, daadkrachtig en gericht op verbinding. Met ons team zijn wij in staat om succesvol te adviseren op het gebied van bereikbaarheid. Echter zijn wij voor ons onderzoek afhankelijk van een goede basis aan data en modellen.

Ook versterken wij onze analyses door breder te kijken dan mobiliteit. Daarom is Studio Bereikbaar ingebed in hechte samenwerkingen met partijen die meerwaarde bieden op de thema’s ruimte, economie, verkeersmodellen, databronnen en wetenschap.

Vernieuwing

De wereld verandert snel. Als bedrijf blijven wij ook voortdurend in beweging. Wij investeren structureel 20% van onze tijd en langjarig in (data)innovatie. Dit helpt ons om op een vernieuwende manier vraagstukken te bekijken en te analyseren.

Ook binnen onze projecten proberen wij vernieuwende oplossingen toe te passen. Er zijn snelle veranderingen op het gebied van mobiliteits- en informatiediensten en mobiliteitssystemen. Wij houden deze ontwikkelingen bij en gebruiken dit bij het bedenken van creatieve oplossingen voor bereikbaarheidsvraagstukken.

Gebruikers

Binnen onze aanpak staat de gebruiker centraal. Door naar gebruikers te kijken, krijgen we inzicht in het ‘waarom’ van problematiek. Kernvragen om te onderzoeken zijn: wie maakt er gebruik van de infrastructuur, wie reist binnen een bepaald gebied of op een corridor en waarom?

Het antwoord hierop zorgt voor een verbinding tussen de verkeerskundige analyse en de ruimtelijke-economische analyse. Ruimtelijke economie gaat immers over activiteiten die gebruikers kunnen ontplooien en omgekeerd leiden knelpunten tot een beperking van mogelijkheden.

Ruimte

Mobiliteit en bereikbaarheid zijn geen doel op zich. Voor gebruikers is mobiliteit een middel om activiteiten te bereiken in een specifiek gebied. Bestuurlijk is bereikbaarheid een middel om ambities voor een gebied te realiseren.

Deze relaties maken wij expliciet door, naast bereikbaarheid en mobiliteit, ook ruimte en economie te analyseren. Dit is specifiek van belang om uiteindelijk tot besluitvorming te komen. De urgentie van de verkeerskundige problematiek volgt uit ruimtelijk-economische ambities.